ЗА НАС

   ДГ №54 „Дъга” е целодневна детско заведение. Детското заведение е общинска собственост. ДГ 54 предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на малки деца. Дворът е обширен, с много зеленина, добре поддържан, с обособени детски площадки и детски съоръжения за игра,изградена площадка по БДП ,и мини футболно игрище.
      Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Има 2яслени групи, и група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти,учителки,-8 медицински сестри 5, помощен персонал и др 14. , който осигурява среда с равен достъп за развитие, възпитание и обучение на всички деца в градината, съобразно всички Европейски изисквания.
     Обучението на децата по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Детското заведение работи по програма”Активността на детето в детската градина”-Н.Витанова и програмна система на издателство „Изкуство”Организират се интересни игри в ситуации. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура.
      Детското заведение предлага допълнителни дейности по желание на родителите: ранно чуждоезиково обучение; футбол,гимнастика,хореография ДГ 54 ежегодно организира, спортни лагери, ски училище.,летен отдих,екскурзии ,развлечения и забавления от външни професионални герои.
Допълнителни критерии за прием на деца: детето има брат или сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от месец септември; и двамата родители на детето работят (вкл. и отпуск по майчинство) или са редовни студенти; детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование. Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 3. 3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет.

 

МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Мисията, визията, целите и ценностите на детската градина са философията на организацията на живота на хората в нея.

 

МИСИЯ НА ДГ №54”Дъга” е създаване на оптимални условия за:

1.Равен достъп на всички деца до качествено образование, чрез традициите и иновациите на европейското образование;

2.Интегриране на децата от етническите малцинства към ВОП в детската градина;

3.Развитие на умствените и физическите способности на децата и търсене на хармония във физическото, умственото, духовното, нравсвеното и социалното му развитие;

4.Екологично възпитание в контекста на общочовешките ценности и изграждане на естетическа среда в детската градина с цел да се чувстват комфортно през целия учебно- възпитателен процес;

5.Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина;

6.Укрепване здравето и физическото развитие на децата чрез здравословно хранене, спорт, игри и туризъм.

 

ВИЗИЯ НА ДГ № 54

   Изграждане на детска градина със съвременни европейски условия за отглеждане и възпитание на децата, създаване на партньорски отношения с родителите и работа с неправителствени организации за реализиране на детския потенциал и подобряване на материалната и дидактична база.

    ДГ № 54 е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 1 до 7 години в 6 възрастови групи.

 

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с ДОИ за ПУВ и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.Възпитателната работа се провежда по Програми, одобрени от МОН и по избор и решение на учителите.

          Създават се възможно най-добри условия за постигане целите на ПУВ и удовлетвореност от страна на децата, учителите и родителите от дейността им и резултатите, които постигат. Детското заведение твори своя история вече 31 години, има свой педагогичеси опит, има богата култура и утвърждава собствени традиции, ценности и идеи.

     Учителите моделират ценности убеждения, значими за детската градина, създават ефективни педагогически и материални условия, които оформят имиджа на заведението,използват съвременни и качествени материални средства-компютър,аудиовизуална техника, учебни помагала, като оформят естетически издържана и комфортна материално-предметна среда.

         Всеки служител в заведението се чувства отговорен за поддържане на висока хигиена, чистота и ред, които пък от своя страна създават за децата, служителите и посетителите физически и психологически комфорт.

       Постигнат е един добър социален климат.ДГ№54 осъществява постоянна връзка с родителите,районната администрация и обществеността, като дава публичност на свои празници и тържества.

 

 

 

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

© 2013 Обединено детско заведение №54 "Дъга", гр. София. Всички права запазени.