ЗА НАС

 

СЪОБЩЕНИЕ

  Уважаеми родители,

на 04 януари децата ще бъдат приемани само срещу попълнена декларация /не е необходима бележка от личния лекар/ , че детето не е в контакт със заразно болни лица . Може да я попълните и разпечатите при възможност, за да се избегне струпване на много хора.

Декларации ще има и на входа на детското заведение.

                                                                     ДЕКЛАРАЦИЯ

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Родител на ………………………………………………………………………………………………… от …………група,

ДЕКЛАРИРАМ:

Детето ми ……………………………………………………………………………………………………….., не е в контакт със заразно болни, към датата на възобновяване на посещението на детската градина.

Дата:                                                                                                                  Декларатор:

                                 Важно!!!

 

        В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

 

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

 

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

 

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

 

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

 

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

вътрешни ПРАВИЛА ЗА дейността НА детска ГРАДИНА № 54 Дъга“  В извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

 

 1. I.Изисквания относно приема на децата в детската градина
 2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 3. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 4. В сградата на Детската градина се допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
  1. Родителите изчакват пред сградата на детската градина в случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
   1. II.Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина
   2. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
   3. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
   4. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
   5. 4.Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
    1. III. Изисквания относно персонала в детската градина
    2. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
    3. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
    4. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
    5. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
    6. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
    7. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
    8. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
    9. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
    10. IV.Дезинфекционни мероприятия
     1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
     2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
     3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън. Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
     4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
     5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
     6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
     7. V.Протоколи за поведение
      1. 1.Първоначално поведение

 

Служителите на детската градина, е нужно:

 

Протокол при съмнение или случай наCOVID-19в детската градина

 

При наличие на един или повече симптомипри дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 

 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществивръзка с родителите/настойниците и да се изискада вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Да се приеме отново дететовдетската градинасрещу медицинска бележка от семейниялекар, че това е допустимо.

 

 1. 2.В случай на положителен тестна дете

 

 • Родителите/настойниците да информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • СРЗИ информира контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.

 

При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 

 1. 1.Първоначално поведение

 

 • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 

 1. 2.В случай на положителен тест при възрастен

 

 • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗИ и директора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Уважаеми родители,

 

на следния адрес може да намерите информираното съгласие, което следва да попълните и разпечатите при възможност, за да се избегне струпване на много хора на 26 май

 

https://www.sofia.bg/education-messages

 

Декларацията ще е разпечатана и за попълване на място.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми родители,

 

Записването на новоприетите деца , след публикуване на резултатите от

 

първо класиране, ще се извършва от 18 май до 29 май 2020г.

 

                               От 9,00 часа до 17. 00 часа.

 

КЛАСИРАНЕ НА 15.05.2020

 

Списък класирани със СОП на 15.05.2020

 

Списък класирани с хронични заболявания на 15.05.2020

 

Списък класирани по социални критерии на 15.05.2020

1.

ЕЕА

19004889

14.0

 

2.

АСД

19002846

11.0

 

3.

ЛАА

19000030

11.0

 

 

Списък класирани по общи критерии на 15.05.2020

1.

АВИ

19003051

13.0

 

2.

НПП

19001490

13.0

 

3.

ЕЛС

19003185

12.0

09437042

4.

ГНП

19003853

12.0

10071984

5.

АХЛ

19002515

12.0

18884576

6.

ТТЦ

19001483

12.0

20784741

7.

МПМ

19002395

12.0

22163587

8.

ИНТ

19005721

12.0

24000760

9.

МИК

19000587

12.0

24744812

10.

ДИС

19000925

12.0

45683382

11.

ДАС

19004836

12.0

50582810

12.

ДЛГ

19003069

12.0

52677094

13.

ЯВП

19001751

12.0

53308931

14.

БТЙ

19002304

12.0

58576412

15.

АГР

19001902

12.0

59542939

16.

БЮТ

19000026

12.0

63415262

17.

ДПД

19000865

12.0

69080855

  

Записване на новокласирани от 18.05.2020 до 29.05.2020 г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка и предприетите мерки,

 

Ви уведомяваме, че срокът за заплащане на таксите е удължен и няма да текат лихви!

 

На сайта :www.roditel.eu , всеки от Вас , след регистрация, може да провери дължимата от него сума.

 

При желание от ваша страна, за заплащане онлайн, предоставяме Банковата сметка на градината :

 

Общинска банка АД

 

IBAN:BG83SOMB91303119899200

 

BIC:SOMBBGSF

 

В платежното нареждане трябва да се посочи :

 

Трите имена на детето и групата , а в основание за плащане- такса за месец февруари.

 

Важно!!!

 

По банков път може да заплатите само месечните такси за детската градина, а не сумите

 

за допълнителни образователни дейности.

 

При възникнали въпроси, оставаме на разположение на : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Благодарим Ви! Бъдете здрави!

 

ДГ №54 „Дъга” е целодневна детско заведение. Детското заведение е общинска собственост. ДГ 54 предлага отлични условия за отглеждане и възпитание на малки деца. Дворът е обширен, с много зеленина, добре поддържан, с обособени детски площадки и детски съоръжения за игра,изградена площадка по БДП ,и мини футболно игрище. 
      Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Има 2яслени групи, и група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти,учителки,-8 медицински сестри 5, помощен персонал и др 14. , който осигурява среда с равен достъп за развитие, възпитание и обучение на всички деца в градината, съобразно всички Европейски изисквания. 
     Обучението на децата по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН. Детското заведение работи по програма”Активността на детето в детската градина”-Н.Витанова и програмна система на издателство „Изкуство”Организират се интересни игри в ситуации. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика и физкултура. 
      Детското заведение предлага допълнителни дейности по желание на родителите: ранно чуждоезиково обучение; футбол,гимнастика,хореография ДГ 54 ежегодно организира, спортни лагери, ски училище.,летен отдих,екскурзии ,развлечения и забавления от външни професионални герои.
Допълнителни критерии за прием на деца: детето има брат или сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от месец септември; и двамата родители на детето работят (вкл. и отпуск по майчинство) или са редовни студенти; детето има поне един родител, който работи в системата на столичното образование. Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно чл. 3. 3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет.

 

МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

Мисията, визията, целите и ценностите на детската градина са философията на организацията на живота на хората в нея.

 

МИСИЯ НА ДГ №54”Дъга” е създаване на оптимални условия за:

 

1.Равен достъп на всички деца до качествено образование, чрез традициите и иновациите на европейското образование;

 

2.Интегриране на децата от етническите малцинства към ВОП в детската градина;

 

3.Развитие на умствените и физическите способности на децата и търсене на хармония във физическото, умственото, духовното, нравсвеното и социалното му развитие;

 

4.Екологично възпитание в контекста на общочовешките ценности и изграждане на естетическа среда в детската градина с цел да се чувстват комфортно през целия учебно- възпитателен процес;

 

5.Приобщаване на родителската общественост като партньор в дейността на детската градина;

 

6.Укрепване здравето и физическото развитие на децата чрез здравословно хранене, спорт, игри и туризъм.

 

ВИЗИЯ НА ДГ № 54

 

   Изграждане на детска градина със съвременни европейски условия за отглеждане и възпитание на децата, създаване на партньорски отношения с родителите и работа с неправителствени организации за реализиране на детския потенциал и подобряване на материалната и дидактична база.

 

    ДГ № 54 е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 1 до 7 години в 6 възрастови групи.

 

Възпитанието и обучението се организира и провежда в съответствие с ДОИ за ПУВ и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.Възпитателната работа се провежда по Програми, одобрени от МОН и по избор и решение на учителите.

 

          Създават се възможно най-добри условия за постигане целите на ПУВ и удовлетвореност от страна на децата, учителите и родителите от дейността им и резултатите, които постигат. Детското заведение твори своя история вече 31 години, има свой педагогичеси опит, има богата култура и утвърждава собствени традиции, ценности и идеи.

 

     Учителите моделират ценности убеждения, значими за детската градина, създават ефективни педагогически и материални условия, които оформят имиджа на заведението,използват съвременни и качествени материални средства-компютър,аудиовизуална техника, учебни помагала, като оформят естетически издържана и комфортна материално-предметна среда.

 

         Всеки служител в заведението се чувства отговорен за поддържане на висока хигиена, чистота и ред, които пък от своя страна създават за децата, служителите и посетителите физически и психологически комфорт.

 

       Постигнат е един добър социален климат.ДГ№54 осъществява постоянна връзка с родителите,районната администрация и обществеността, като дава публичност на свои празници и тържества.

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

© 2013 Обединено детско заведение №54 "Дъга", гр. София. Всички права запазени.