ДЕКЛАРАЦИЯ

От…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Родител на ………………………………………………………………………………………………… от …………група,

ДЕКЛАРИРАМ:

Детето ми ……………………………………………………………………………………………………….., не е в контакт със заразно болни, към датата на възобновяване на посещението на детската градина.

Дата:                                                                                                                  Декларатор:

Годишен план 2020-2021                                      Мерки за качество

 

 

Правилник за дейността 2020-2021                     Програма равни възможности

 

 

Програма за превенция                                         Стратегия

 

 

Етичен кодекс

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ 2020-2024

 

София ; *ПК-1330 ;р-нКраснаполяна „ ;ул. УстаГенчо”4а

                   (тел. 028217075 ;e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">daga@gbg.bg

Утвърждавам:

Директор:

/МИХАЕЛА МИЛКОВА/

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА № 54 „ДЪГА”

       2020-2024г.

Настоящата стратегия е одобрена от Обществен съвет на 09.06.2020г

/съгласно чл. 269, ал.1, т.1/и приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 04,09,.2020г /съгласно чл. 263, ал.1, т.1 от Закона за предучилищното и училищното

образование/.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЯТА Е ОСНОВАНА НА СЛЕДНИТЕ НОРМАТИВИ:

1. Стратегия на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ

растеж, „Европа“ 2020г.

2. Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през

целия живот

3. Национална референтна рамка

4. Лисабонска стратегия на ЕС

5. Конвенция но ООН за правата на детето

6. Закон за закрила на детето

7. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

8. Национална програма за закрила на детето / 2019г./

9. Национална стратегия за детето /2018–2030г./

10. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /СОП/ и хронични заболявания в системата на народната просвета

11. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст

12. Национална програма за развитие на България – 2020г.

13. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища.

14. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

15. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България

16. Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020г.

17. Стратегия за образование на Столична община 2016–2023г.

18. Актуализирана стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

19. Декларация за принципите на толерантност

20. НАРЕДБА №5 / 03.06.2016г. за предучилищното образование на МОН

21. НАРЕДБА за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 2016г.

22. НАРЕДБА за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, 2016г.

23.Нардба №15 от 22.07.2019г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти .

24.Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията определя актуалните цели за четиригодишен период от развитието на детската градина, начините за реализиране, както и очаквани резултати. Тя се основава на принципите и насоките определени от Закона за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти, отнасящи се до системата на народната просвета, както и от спецификата на детското заведение.

Стратегията е система от педагогически идеи и поредица от действия, които водят до нови състояния в зависимост от актуалните и бъдещи потребности на детската градина. Тя се опира на миналия положителен опит, начертава бъдещи действия по посока на очаквания резултат, търси вътрешни ресурси и потенциални възможности. Определя условията и характера на дейностите, очертава вероятните трудности, установява принципите на ръководство.

Намеренията на стратегията са чрез реализиране на система от управленски,

административни и педагогически действия, залегнали в нея и съобразени с традициите, социално- икономическите условия и съвременните образователни идеи да се утвърди авторитета на детското заведение като институция, отговаряща на потребностите на обществото и европейските образователни изисквания.

Стратегията на ДГ№ 54 “Дъга за “ 2020-2024 г. е разработена в

съответствие с целите и основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, а именно:

недопускане на дискриминация;

най-добрите интереси на детето;

право на живот, оцеляване и развитие и право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид.

При разработването на стратегията 2020-2024 г. е възприет подход, който има за цел да предизвика промяна в качеството на институционално взаимодействие, организирайки и насочвайки усилията на институцията към една от фазите на жизнения цикъл на развитие на детето, а именно ранна детска възраст– 1г.-6/7 г.

 

І. МИСИЯ

Утвърждаване на съвременни иновационни модели на възпитателно-

образователна дейност в детското заведение, осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение, като:

 • подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • запази и развие българската образователна традиция
 • съхрани културното многообразие и приобщава чрез българския език
 • да мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

   ІІ. ВИЗИЯ

   Визията на стратегия на Детска градина № 54 „Дъга” е „Всяко дете в България, в ранния етап от детството си да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата“

Детска градина № 54 „Дъга “ да бъдемясто, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно; предпочитана среда от 1г – 7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие; център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация; средище за хора, които обичат децата и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.

Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи, където играта е водещ метод за осъществяване на целите.

Подцели:

 1. Създаване на екип за иновационен опит в детската градина за повишаване качеството на работа в цялата детска градина – ориентация към успеха.
 2. Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности: на децата /кътове, материална база, дейности, ателиета, школи/, на учителите /работна среда, работно поле за изява/
 3. Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватна реакция на успехите и неуспехите.
 4. Интегриране на децата със специални образователни потребности и на „различни” деца.
 5. Активизиране работата на родителската общност.
 6. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност
 7. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности
 8. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1.Утвърждаване на демократичния стил на ръководство, съдействащ за създаване на икономически и социални стимули и мотивация за висока професионална реализация и развитие на учителите.

2. Хуманност на възпитателно - образователния процес и преоткриване на детската личност, възпитавана в дух на мир, толерантност, достойнство, свобода и творчество.

3. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детската градина и семейството, държавните и културни институции при осъществяване на държавните образователни изисквания.

ІV. ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическите взаимодействия.

2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и не насилие.

3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.

4. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на Европейското образователно пространство.

5. Създаване условия за квалификационни дейности на педагогическата колегия, основаваща се на поддържащо образование – образование през целия живот.

6. Подкрепа на децата и техните семейства – педагогика на сътрудничеството.

V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

1.1. В детска градина 54 „Дъга” се приемат деца от 1г. до 7 години, по желание на родителите /съгласно ЗПУО/, като групите се формират на възрастов принцип. Не се допуска подбор на пол, етническа принадлежност, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България. Наредба №5 от 03.06.2016 г. дава възможност за прилагане на различни организации на учебното и неучебното време. Освен целодневна организация, Наредбата определя полудневна, почасова и самостоятелна организация на учебното и неучебното време. Целодневната и полудневната организация се отнасят за учебното и неучебното време. Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на деца в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден, преди обяд в рамките на учебната година. Почасовата организация се отнася само за учебното време. Тя се осъществява заедно с децата в група за целодневна или полудневна организация, като в една група може да включат не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл.60, ал.1 и 2 от ЗПУО. Самостоятелната организация се провежда от по заявено желание от родителя за съответна учебна година и след одобрение от експертна комисия в РУО по чл.67, ал.2 от ЗПУО.

Силни страни

Затрудняващи моменти

1. Децата са в добро физическо, психическо и функционално състояние.

2. Осъществена е приемственост детска градина – училище.

3. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

1. Нарастване броят на децата с неадаптирано и социално неприемливо поведение, отхвърлящи традиционните неща.

Вътрешен потенциал:

. Стимулиране познавателната активност на всяко дете и позитивното общуване между децата;

. Намаляване напрежението, тревожността и агресивните прояви;

. Диагностициране на изоставането или избързването в развитието и създаване на адекватни условия за индивидуално прогресивно развитие.

1.2. Кадрови ресурси

Брой на педагогическия персонал – 9,33 човека.

Възрастов състав – до 30 години – 1; 31 – 40 години – 2; 41 – 50 години –2 ; 51 – 60години – 4,33.

Образование на педагогическия персонал : магистър – 7; бакалавър – 1; професионален бакалавър – 1,33.

Професионална квалификация: V ПКС – 2; ІV ПКС – 1.

В детската градина има: 1 директор; 1 главен учител;

5,33- старши учители, 2- учител

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Наличие на финансови възможности за материално стимулиране на учителите, прилагащи нетрадиционни или допълнителни педагогически дейности чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет, Вътрешни правила за работната заплата.

2. Наличие на възможности за финансиране на текуща педагогическа квалификация.

3. Наличие на квалифицирана педагогическа колегия.

4. Утвърдена екипност на различни нива.

5.Осигурени здравна профилактика и мониторинг на работната място от лицензирана фирма.

1. Недостатъчна квалификация на учителите по отношение интегрирането на деца със специални образователни потребности и корекция на така наречените „трудни” деца.

2. Недостатъчна мотивация за придобиване на ПКС.

3.Недостатъчни умения за работа по европейски проекти.

4. Не владеене на чужд език.

5 Недостатъчни умения за работа с нови технологии.

Вътрешен потенциал:

. Мотивиране на учителите да развиват компютърни умения и чужди езици;

. Популяризиране и внедряване на собствен педагогически опит и знания в практиката на цялата детска градина.

. Придобитите умения да станат достояние на всички чрез различни форми.

 
     

1.3. Възпитателно – образователен процес

Наличие на Програмна документация и помагала.

Изпълнение на държавните образователни стандарти.

Прилагане на педагогически подходи, осигуряващи комфорт на децата.

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Създадени са условия за равен старт на всички деца.

2. Наличие на възможности за допълнителни дейности по интереси.

3. Популяризиране, изява и презентиране на творчеството на децата – изложби, концерти.

4. Приобщаване на децата към националните ценности и традиции.

5. Гъвкав дневен режим, осигуряващ равностойност на основни дейности: педагогическа ситуация и допълнително педагогическо взаимодействие

6. Утвърждаване на личностното ориентиране и позитивен подход на възпитание.

1. Липса на изпробвани, описани и популяризирани интерактивни методи за взаимодействие в детската градина.

Вътрешен потенциал:

Овладяване принципите и методите на позитивното възпитание чрез самоподготовка, вътрешна и външна квалификация;

Повишаване на общата квалификация на персонала /организиране на курсове, тренинги, обучение или самообучение/;

Компетентен и критичен подбор на програмни системи и помагала.

1.4. Учебно – техническа и материална база

ДГ № 54 се намира в район „Красна поляна”. Открита през 1981г. Сградата на детската градина е специално построена, конструкция-монолитна, на два етажа за две яслени и четири градински групи в два корпуса. Масивна е и в сравнително добро състояние. Помещенията са просторни и функционални. На всеки етаж има по 2 групи деца ползващи самостоятелни занимални, спални, санитарно-хигиенни възли. В сградата се помещават кухненски блок, перално помещение, складова база. Парната инсталация беше изцяло подновена с нова през 2005г. В детската градина има методичен кабинет, медицински кабинет с изолатор, музикален –физкултурен салон административни помещения. Дворът на детската градина е голям, с оформени 5 площадки за игра, тревни площи, зеленина, цветя и различни видове дървета. Изгради се площадка по БДП и с помощта на бивш възпитаник и се оформи футболно игрище. През 2008 г. се подмени дограмата на детското заведение. 2011 година ДГ № 54 отпразнува юбилей-30 години от откриването и се подновиха гардеробните с нови гардероби. Направи се основен ремонт на кухненския блок и на всички умивални и тоалетни. Във всички групи се пребоядисаха стените. Обогати се материалната база със шкафове и креватчета в групите. С помощта на родители, ДПУ и бюджет, се подмениха всички врати и портали с нови .Санирана е и по-голяма част от сградата.

С нови уреди и пособия , ДПУ обогатиха двора на детското заведение.

Учебно – технически средства – два настолни компютъра, четири лаптопа, мултимедиен проектор с екран ,две интерактивни дъски, 6 бр. CD плеъра, 6 бр. телевизори LCD, 1 принтер, 2 бр. многофункционални устройства /принтер, скенер и копир, табла, дидактичен материал, оперативен материал/, светлинен светофар 1 бр., пътни знаци, площадка по БДП и три детски автомобила и 2 мотора. Наличие на образователни игри.

         Библиотечен фонд – периодичен печат, педагогическа литература, професионална литература, учебни помагала на различни програмни системи, детски приказки и книжки.

         Сценични костюми и носии – национални носии за момичета и момчета, костюми на различни приказни герои, карнавални костюми за момичета и момчета, спортни екипи.

        

Двор за дейности на открито – голям и слънчев двор с осигурени сенчести места, обособени площадки за групите с необходимите уреди за занимания навън. Закупени и монтирани са нови съоръжения, отговарящи на изискванията за възрастта на децата.

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Обособени помещения за всяка група – ремонтирани и в отлично състояние.

2. Игрови площадки за всяка група.

3. Наличие на технически средства в задоволително количество.

4. Добър библиотечен фонд.

5. Ремонтирана сграда и прекрасна материална среда.

1. Липса на складови помещения в групите.

2.Една площадка за двете яслени групи.

Вътрешен потенциал:

. Търсене на възможности за включване на нови спонсори в различните дейности;

. Участия в публично – частни партньорства;

. Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос към обновяване на МТБ

. Кандидатстване по национални и европейски фондове и програми за благоустройство на двора на детската градина.

1.5. Финансирането на детската градина се осъществява от общината. Детската градина е на делегиран бюджет.

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Делегиран бюджет, управляван от директора по приоритетите на детската градина.

2. Допълнителни средства за учебни помагала за ПУГ

3. Наличие на Вътрешни правила за работната заплата.

4. Действие на системата за финансово управление и контрол.

5. Наличие на средства за осигуряване на заместници.

1.Недостатъчна активност на родителите

Вътрешен потенциал:

. Мотивиране на родителите към спомоществователство;

. Кандидатстване и включване в различни програми и проекти.

1.6. Външни фактори

Обществен съвет

Семейна общност

Общински структури и културни институции

Неправителствени организации

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Включване на родителите в прекия образователно -   възпитателен процес .

2.Установени са традиции в приемствеността с училище.

1.Недостатъчно активно включване на родителите в образователни инициативи на детската градина.

2.Недостатъчно ефективни връзки и контакти с неправителствени организации.

Вътрешен потенциал:

. На базата на досегашен опит може да се създадат нов тип отношения на сътрудничество със семейството /например „клуб на родителя/;

. Създаване на система за външна изява на деца и учители;

. Издаване на брошура с творчество на деца и учители;

. Създаване на система за обмен на информация със семейството, детска ясла, училище.

2.Идентификация на проблемите

2.1. Общи проблеми

Липсва национален инструментариум за диагностика.

Недостатъчна финансова осигуреност за цялостния процес в детската градина – закаляване, здравословна среда

2.2. Специфични проблеми              

Увеличаващи се прояви на агресия в предучилищна възраст.

Затруднена идентификация на различните деца и липса на адекватна корекционна дейност.

Неразбиране от родителите на целите на предучилищното образование.

Увеличаване на децата нуждаещи се от логопедична намеса

VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 1. Административно – управленска дейност
  1. 1.Търсене на нови контакти с институти, фондации и организации за подпомагане на дейността на детската градина.
  2. 2. поддържане на интернет страница.
  3. 3.Участие в проекти и програми.
  4. 4.Популяризиране на постижения на деца и учители.
  5. 5.Стимулиране и мотивиране изяви на деца и учители.
 1.      Образователно – възпитателна дейност
  1. 1.Използване на съвременни методи и подходи за развитие – автодидактични игри и материали, интерактивни методи, компютърни програми.
  2. 2.Използване на техническите средства.
  3. 3.Използване възможностите на индивидуална и групова организация на работа.
  4. 4.Обогатяване на системата за диагностика, създаване набор от изпробвани тестове за групите.
  5. 5.Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.
  6. 6.Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники за „нестандартните” деца.
  7. 7.Поддържане на центрове по интереси.
 1. Квалификационна дейност
  1. 1.Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд.
  2. 2.Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни равнища.
  3. 3.Обмяна на опит – паралелно, допълващо, циклично.
  4. 4.Включване на учителите в курсове за придобиване на по – висока ПКС.
  5. 5.Включване в обучителни програми.
 1. Социално – битова и финансова дейност
  1. 1.Дообогатяване и поддържане на материално – техническата база.
  2. 2.Контрол за правилното разпределение на финансовите средства.
  3. 3.Осигуряване на медицински и здравен мониторинг на персонала.
  4. 4.Организиране на различни антистрес дейности – спорт, културни дейности.
 2. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията
  1. 1.Финансиране от бюджета на детската градина.
  2. 2.Разработване на проекти.
  3. 3.Привличане на спонсори.
  4. 4.Собствен труд.
 3. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 4. Творческо разгръщане на наличния потенциал.
 5. Решаване на проблемите чрез позитивна вътрешна комуникация.
 6. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 7. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 8. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.
 9. Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с други социални и обществени фактори.

VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Създаване на организация за хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детското заведение.
 2. Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата.
 3. Използване на нови педагогически технологии в практиката.
 4. Мотивация за по-висока квалификация на учителите и медицинските сестри.
 5. Решаване на проблеми. Мобилност на мениджърските и управленски функции на директора.
 6. Повишаване на качеството при дигиталните умения и модернизация на съществуващите връзки и дейности при изпълнението на задачите
 7. Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на детската градина.
 8. Стратегията се приема на Педагогически съвет.
 9. Изпълнението на Стратегията се отчита пред Педагогическия съвет.
 10. Стратегията се актуализира на четири години или при промяна в обстоятелствата.

VІІІ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата стратегия е приета с решение на ПС – Протокол №1 от 04,09,2020 г. и е утвърдена със Заповед на Директора №…………../…………..г.

      

      Документи

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

© 2013 Обединено детско заведение №54 "Дъга", гр. София. Всички права запазени.