З А П О В Е Д

№ 1691-131/06.06.2019 г.

На основание чл. 13г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед № 1688/ 31.05.2019 г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко",

О П Р Е Д Е Л Я М

  1. 1.По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в Детска градина № 54 „Дъга“ за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:
  2. 1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ЕООД, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;
  3. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ – „ДЖОЕ КЕТЪРИНГ“ЕООД , с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2. На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

                                                          

Дата: 06.06.2019г.                                   Директор: …………………

                                                                                      /Даниела Петрова/

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

© 2013 Обединено детско заведение №54 "Дъга", гр. София. Всички права запазени.